Kolmapäev, 13. aprill 2016

Digipädevused

Küsimustele vastasid enamus õpetajaid.
Tulemused aitavad seada plaane digitundide teemade valikul.

Ülevaade tulemustest.


Hea on tõdeda, et kõik õpetajad kasutavad erinevaid digivahendeid.


2/3 õpetajatest kasutavad digitahvlit õppetundide ilmestamiseks. Vastused ei ole päris tõesed, kuna kasutatavaid digitahvleid on vähem.

Vastustest selgub, et 3/4 õpetajatest soovivad täiendavat koolitust.Õppeaasta jooksul on õpetajad digitahvlit kasutanud korra nädalas 41,9% ja mitu korda nädalas 29%. Tunnivaatlused ei toetanud sellist hinnangut. Kõige rohkem kasutavad õpetajad kontoritarkvara ja  õpikeskkondi, vähemal määral internetipõhiseid vahendeid.Õpikeskondadest kasutavad õpetajad kõige enam Youtube, Miksike ja Google Drive keskkonda.
Vähemal määral kasutavad õpetajad Kahoot, Quizz, Learningapps keskkonda. Õpetajad hindavad enamuses enda oskusi hindega „4”.


Exceli oskused on väiksemad, hindeks valivad enamus „3”.Esitlustarkvara meeldib õpetajatele, seega on ka hinded kõrgemad - peaaegu pooled õpetajad hindavad enda oskusi hindega „4”, 12 õpetajat rahuldavalt.Vastustest on näha, et 1/5 õpetajatest kasutavad Google Drive mitu korda nädalas.Suurem osa õpetajatest soovivad ühistöökeskkonda Drive'i rohkem selgeks saada.

Enamus õpetajatest on kasutanud teiste loodud digitaalseid materjale.


Valikute hulgas tõusis esile Koolielu ja Miksike, vähemal määral Youtube, Weebly ning Facebook.

Natuke üle poole õpetajatest on ise loonud digitaalseid õppematerjale.


 Vastuste seas olid Quizizz, Powtoon, Kahoot, Blogger, LeMill.
Väidetega nõustumine.

Suurem osa õpetajatest huvitub digivahenditest.


Enamus õpetajatest teab mõistet digivahendid.Enamus õpetajatest soovib digivahenditest rohkem teadmisi.


Suurem osa õpetajatest tunneb digivahendite vastu huvi.


Digivahendite kasutuselevõtmise protsess teeb osa õpetajaid murelikuks.


Pooled õpetajad vajavad digivahendite kasutamisel toetust.


Enamus õpetajaid tunnetavad digivahendite kasutamise vajalikkust.


Enamus õpetajaid tunnetavad, et digivahenditega õppematerjali loomine nõuab aega.


Suurem osa õpeajatest on teadlikud digivahendite kasutamisesega seotud ohtudest.


Enamus õpetajate arvamusel on nad suutelised digivahendeid kasutama.


Enamus õpetajaid mõtleb digivahendite kasutamisest tulenevatele positiivsetele külgedele.


Õpetajad tunnevad digivahendeid kasutades ebakindlalt.


Valdav osa õpetajatest soovivad digivahendeid rohkem kasutada.Enamus õpetajaid soovivad kaasata õpilasi digivahendite kasutamisel.

Kõik õpetajad soovivad end IKT teadmistega täiendada.

Õpetajate soovitud koolitused on:
Õppematerjalide ja testide loomine erinevates keskkondades;
Nutivahendite kasutamine õppetundides;
Blogide kasutamine;
Uusimate digimaailma võimaluste tundmaõppimine;
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar